Solsystemet – 2018

Spetakulære begivenheder i solsystemet” er overskriften på en artikel på dr.dk.

Her opremses følgende hændelser vi kan se frem til i 2018

 1. Måneformørkelse og ‘blå måne’
 2. Nordlys
 3. Mars, Jupiter, Staturn og Venus kan ses
 4. Meteor sværmene Lyriderne og Eta-Aquariderne
 5. Blodmåne
 6. Meteor sværmen Persiederne
 7. Meteor sværmene Orionider og Leoniderne
 8. Små meteor sværme bl.a Geminiderne

Som vågne kristne kommer vi med det samme til at tænke på Jesus’ ord i Lukas kapitel 21 (se også Mattæus 24:29, Markus 13:24, Åbenbaringen 5:12, Esajas 57:20 og Åbenbaringen 17:15)

Og der vil være tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden angst blandt nationerne, som ved hverken ud eller ind på grund af havets larmen og [dets] oprør, 26 mens mennesker besvimer på grund af frygt og det de venter der kommer over den beboede jord; for himlenes kræfter skal rystes. 27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. 28 Men når disse ting begynder at ske, da ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig.“ – Lukas 21:25-28

Se også dette notat

Døde Jesus på en løgn?

Jesus

En af de mest kendte og bedst bevidnede personer der har levet.

Samtidig den mest betydningsfulde, for det er gennem hans selvopofrende handlinger at Jehovas løfter for menneskene er blevet stadfæstet – ja, løfterne er så godt som indfriet.

Sandhed

Hvad er sandhed?“ Dette spørgsmål blev stillet af Pilatus, da han inden domsafsigelsen udspurgte Jesus, og spørgsmålet stilles igen og igen af tænkende mennesker.

Den Danske Ordbog har følgende definering:

Sandhed er „det at indholdet i eet udsagn eller en tankegang stemmer overens med virkeligheden eller tingenes virkelige væsen; udsagn eller tankegang med et sådant indhold“ – http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sandhed

Løgn er „ytring(er) der ikke er i overensstemmelse med sandheden, noget der ikke er sandt“ – http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=løgn

Disse to ting – sandhed og løgn – defineres som absolutte modsætninger; der er intet, der både kan være sandhed og løgn. Det er enten eller.

 • Enten er jorden rund, eller den er ikke!
 • Enten er det tyveri, eller det er ikke.
 • Enten er det vold, eller det er ikke.
 • Enten er huset bygget af en eller anden, eller det er ikke.
 • Enten er mennesket skabt, eller det er ikke.
 • Enten er uret lavet af en urmager, eller det er ikke.

Der er ikke nogen gradbøjning, at noget kan være lidt rigtigt og lidt forkert – et udsagn er forkert hvis dele af det er forkert – ligesom et glas rent drikkevand vand med lidt kloakvand ikke er lidt rent vand og lidt kloakvand. Nej ved tilsætning af kloakvand bliver det rene drikkevand til kloakvand – ubrugeligt – kun egnet til at kaste bort.

Sandhed eller løgn

Enten døde Jesus på et kors, eller eller det gjorde han ikke.

Korset er et ikke-kristent symbol.

„Men flere korstyper har eksisteret før kristendommen eller i andre kulturer. Det gælder fx det egypiske ankh-kors, en hieroglyf med betydningen “liv”, som overtages af den koptiske kirke“ – Symbol leksikon – kors

Korset blev indført efter det frafald fra den sande kristendom der begyndte allerede i det 1. århundrede e.v.t.

„Da kristendommen blev anerkendt statsreligion i romerriget i år 312 e.Kr., begyndte man at bruge korset som symbol. Især da Kejserens moder i 326 e.Kr. tager til Israel og (efter sigende) finder det originale kors.“ – Spørg om kirkehistorie – kors

Så hele verden er udsat for et religiøst bedrag – et bedrag der har fået dem til at ære et gammelt hedensk symbol – tilmed at bære det i kæde om halsen og udstille deres afgudsdyrkelse.

Korset

Følgende er en avis artikel om forskers arbejde. Jeg har ikke læst hans værk – hans resultat er ikke nogen overraskelse – det svarer til det jeg lærte for mange år siden.

http://politiken.dk/kultur/ECE1060539/forsker-blev-jesus-overhovedet-korsfaestet/

http://www.exegetics.org

En anmeldelse af bogen “Crucifixion in Antiquity”

„Jeg var meget imponeret over den omhyggelige behandling dette emne har fået. Endnu mere, var jeg imponeret over forfatterens ærlighed. Da han så, at beviserne ikke klart støttede hans traditionelle tro, accepterede han beviserne, justerede sine synspunkter, og delte beviserne med os. Dette er en god grund for os til at overveje alle de beviser for os selv. Jeg mener, at enhver oversætter af Bibelen bør være forpligtet til at læse denne bog.“ – Michael R. Davenport, anmeldt på Amazon.fr

Hvad er den sande tro?

Bibelen hjælper os til at se hvor vi skal lede.

Citater fra Jesu berømte bjergprædiken

43 I har hørt at der er blevet sagt: ’Du skal elske din næste+ og hade din fjende.’ 44 Men jeg siger jer: Bliv ved med at elske jeres fjender og at bede for dem som forfølger jer, 45 så I kan vise at I er sønner af jeres Fader som er i himlene; han lader nemlig sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige. (Matt. 5:43-45)

Vær på vagt over for de falske profeter der kommer til jer forklædt som får, men som inderst inde er glubske ulve. 16 I kan kende dem på deres frugter. Man plukker aldrig druer af tjørn eller figner af tidsler, vel? 17 På samme måde frembringer ethvert godt træ gode frugter, mens ethvert råddent træ frembringer dårlige frugter; 18 et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et råddent træ kan ikke frembringe gode frugter. 19 Ethvert træ som ikke frembringer god frugt, bliver hugget om og kastet i ilden. 20 Det er altså på deres frugter I skal kende disse [mennesker]. (Mattæus 7:15-20)

De falske profeter eller religiøse ledere skulle altså kendes på deres frugter.

Hvilke frugter er verdens store religioner kendt så for?

 • Et præsteskab som har levet højt på at have eneret på oplæsning og forklaring af Guds ord Bibelen
 • Et præsteskab som har forfulgt og slået anderledes tænkende ihjel.
 • Et præsteskab som har snydt og bedraget deres medlemmer for at få penge og værdier.
 • Et præsteskab som har dækket over misbrug af børn og kvinder.
 • Et præsteskab som har velsignet krige – samme trossamfund på begge sider af fronten

Jesus Kristus er Guds søn

I elskede, tro ikke enhver inspireret udtalelse, men prøv de inspirerede udtalelser for at se om de er af Gud, for mange falske profeter er draget ud i verden. 2 I kender den inspirerede udtalelse fra Gud på dette: Enhver inspireret udtalelse der bekender Jesus Kristus som kommet i kødet, er af Gud, 3 men enhver inspireret udtalelse som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og dette er antikrists [inspirerede udtalelse] som I har hørt skal komme, og allerede nu er den i verden.(1 Johannes 4:1-3)

Johannes forklarer videre at Jesus Kristus er Guds søn:

Ved dette blev Guds kærlighed gjort kendt i vort tilfælde, at Gud udsendte sin enestefødte søn til verden for at vi kunne vinde livet ved ham. 10 Kærligheden består i dette: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han elskede os og udsendte sin søn som sonoffer for vore synder.(1. Johannes 4:9-10)

Kun en sandhed om Gud og hans Messias

I Galaterne kapitel 1 henleder Gud, ved skribenten Paulus, vores opmærksomhed på at der kun er en sandhed om Messias og at nogle er gået bort fra denne sandhed:

Jeg undrer mig over at I så hurtigt lader jer føre bort fra ham som kaldte jer ved Kristi ufortjente godhed, hen til en anden slags god nyhed. (Galaterne 1:6)

I vers 7 uddyber Paulus det og forklarer at denne ‘anden slags’ gode nyhed i virkeligheden er en forvanskning:

Men det er ikke en anden [god nyhed]; blot er der nogle som foruroliger jer og ønsker at forvanske den gode nyhed om Messias. (Galaterne 1:7)

I vers 8 slår han fast, at sådanne ‘gode nyheder’ er et falsum, at den der udbreder udbreder er en bedrager:

Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkyndte jer noget som en god nyhed afvigende fra det vi har forkyndt jer som en god nyhed, så lad ham være forbandet.